Welkom op de site van het LICA, het Landelijk Informatie- en expertisecentrum Aansluiting hbo

Het LICA is het landelijk netwerk van aansluitcoördinatoren werkzaam in het hbo.

Voor informatie over het LICA kan contact opgenomen worden met de voorzitter Pierre Poell.

Adres:
Hogeschool Inholland
t.a.v. Pierre Poell
Postbus 261
1110 AG  Diemen

Bezoekadres:
Wildenborch 6
1112 XB  Diemen

Telefoon:
06 21115409

E-mail:
info@lica.nl

Missie en activiteiten  

 

Opgericht in 1993 als Landelijk Informatie Centrum Aansluiting vo-hbo, staat het LICA nu bekend als Landelijk Informatie- en expertiseCentrum Aansluiting hbo.

 

Kerntaken 

 

Op de jubileumconferentie ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan van het LICA in 2008 werd geconstateerd dat het LICA trouw was en moest blijven aan haar kerntaken. Deze zijn:

- Platform bieden voor informeren en uitwisselen aan hen die zich met aansluiting op het hbo bezighouden;

- Professionaliseren van de betrokken personen;

- Onderzoek- en adviesdiensten verlenen bij aansluitingsprojecten.

 

Conform de notitie over de toekomst van het LICA uit januari 2010 worden deze taken als volgt opgesomd:

- Informeren

- Delen van informatie en ervaringen

- Menings- en standpuntvorming

- Professionaliseren

- Vertegenwoordiging

- Advisering

- Onderzoek

 

Werkwijze

 

Bij het 15-jarig bestaan van het LICA zijn de volgende conclusies getrokken m.b.t. het LICA:

 

De kennisontwikkeling en kenniscirculatie met betrekking tot aansluiting en doorstroom ontwikkelen zich het snelst en het rijkst binnen landelijke en regionale netwerkorganisaties met inspirerende coördinatoren, en minder door strakke landelijke afspraken en bindende wet- en regelgeving.

 

Het blijkt dat het LICA het best tot zijn recht komt als het zich beperkt tot de drie inhoudelijke kerntaken (platform bieden, professionaliseren en adviseren/onderzoeken); bestuurlijk/strategische kwesties dienen door het LICA wel benoemd te worden en ongevraagd geadviseerd te worden, maar het LICA is in het bestuurlijk krachtenveld -vanwege de inhoudelijke insteek- geen hoofdrolspeler; juist hierdoor wordt de functie van het LICA versterkt als inhoudelijke informant voor het werkveld over de bestuurlijke en politieke ontwikkelingen en als informant voor overheden van wat zich werkelijk op de aansluitende werkvloeren afspeelt. Gelet op de huidige werkwijze kan gesteld worden dat deze uitspraken nog onverkort van kracht zijn.

 

Het LICA functioneert als een netwerkorganisatie voor iedereen binnen hogescholen, instellingen en overheden die inhoudelijk betrokken is bij aansluiting op het hbo, met een sterk inhoudelijke insteek waarbij kennisuitwisseling, meningsvorming, professionalisering en onderzoek een belangrijke rol spelen. Het LICA kan echter niet namens ‘de hogescholen’ standpunten innemen.

 

Activiteiten

 

Kern van de activiteiten van het LICA zijn de platformbijeenkomsten in Utrecht met afwisselend een mbo-hbo of vo-hbo thematiek.